top of page

รู้หรือไม่ ยาฆ่าหญ้าอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม


ผลอันตรายจากการเลือกใช้ยาฆ่าหญ้า


1. หากเรารับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนเข้าไป

มีความเสี่ยงอาจจะป่วยเป็นโรคมะเร็งได้ โดยสารไกโฟเซต ทางการเกษตรมักเลือกใช้สำหรับการฆ่าหญ้า อาจจะส่งผลทำให้เราป่วยเป็นโรคนี้ได้ แต่เราก็จะต้องได้รับในปริมาณที่มากพอหรือมีการสะสมอยู่ในร่างกาย นอกจากนี้ ยังส่งผลเสียต่อระบบภายในร่างกายของเรา ฉะนั้น ซื้อผักหรือผลไม้มารับประทานควรมีการล้างน้ำให้สะอาดก่อนทุกครั้ง เพื่อล้างสารปนเปื้อนที่อาจจะมาจากยาฆ่าหญ้าต่างๆ ก็ได้เช่นกัน


2. ทำร้ายแมลงที่เป็นประโยชน์ต่อพืชผักผลไม้

ถ้าเราเลือกใช้ยาฆ่าหญ้า บางทีก็อาจจะส่งผลทำให้แมลงที่เป็นประโยชน์ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ยังส่งผลเสียให้พืชผักของเราได้รับผลกระทบไปด้วย อาจจะมีผลผลิตที่ไม่โอเค ลูกไม่ใหญ่และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อผู้บริโภคได้เห็นนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัย เพราะนอกจากจะมีสารเคมีปนเปื้อนแล้วนั้น ผลผลิตที่ลูกค้าได้รับก็เติบโตไม่เต็มที่ทำให้รสชาติไม่อร่อย ทำให้อาจจะขาดทุนจากการเก็บพืชผักเอาไปจำหน่ายได้เช่นกัน


3. สิ่งแวดล้อมที่ปลูกพืชผักผลไม้อาจจะได้รับผลกระทบ

นอกจากผู้บริโภคจะได้รับสารปนเปื้อนเข้าไปแล้วนั้น สิ่งแวดล้อมที่เราหายใจอยู่ก็อาจจะมีสารเคมีล่องลอยอยู่บนอากาศได้ ทำให้การหายใจของผู้คนที่อยู่รอบๆ แปลงพืชผักนั้นก็ได้รับผลกระทบไปด้วย นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรงแล้ว สารปนเปื้อนต่างๆ พืชผลทางการเกษตรไม่ค่อยมีความสมบูรณ์ แถมยังทำให้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างก็ได้รับผลกระทบกันไปด้วย


4. เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคร้าย

การที่เราได้รับสารปนเปื้อนไปในระดับที่มากๆ นั้น ก็อาจจะทำให้เราได้รับผลกระทบจากโรคมะเร็ง หัวใจ เป็นต้น ซึ่งสารเคมีบางชนิดนั้นก็จะมีสารตกค้างเป็นจำนวนมากเลยทำให้เราอาจจะได้รับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใหม่ๆ อย่างมากมาย บางรายนั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบที่มากจนเกินไปจนทำให้เสียชีวิตมาแล้วก็มีอยู่เหมือนกัน

แนวทางหลีกเลี่ยงสารเคมีจากยาฆ่าหญ้า

ทางหลี่กเลี่ยงที่เราจะป้องกันไม่ให้ได้รับสารปนเปื้อนในพืชผักหรืออาหาร เลือกซื้อพืชผักต่างๆ จากร้านเชิงเกษตรแบบระบบนิเวศ เลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ไซโตปลอดภัยแน่นอน โดยการทำการเกษตรในระบบนี้นั้นก็จะทำให้เราได้รับผลผลิต ที่มีความปลอดภัยต่อร่างกายของเราได้ และในขณะเดียวกันนั้นก็ยังสามารถช่วยในการฟื้นฟูดินที่ปลูกพืชผักให้มีความอุดมและมีความสมบูณ์อีกด้วย


การทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ

การทำการเกษตรในระบบนี้นั้นก็จะเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีการกำจัดพวกวัชพืชด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านโดยจะทำให้ผลผลิตที่ได้ออกไปจำหน่ายก็จะเป็นสินค้าที่ได้รับคุณภาพ ทำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น ภูมิปัญหาดั้งเดิมของการทำเกษตรกรรมของคนไทยนั้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว เมื่อรับประทานผักพวกนี้นั้นนอกจากจะทำให้ชาวเกษตรมีความปลอดภัยแล้วนั้นมันก็ยังจะทำให้ผู้บริโภคนั้นมีความปลอดภัยจากการที่ได้รับประทานผักแบบปลอดสารพิษด้วย สามารถมั่นใจได้ ทำให้การนำวัตถุดิบไปทำอาหารก็จะมีความอร่อย รสชาติดี และที่สำคัญสุขภาพของผู้บริโภคก็จะดีตามไปด้วยนั่นเอง


#ปุ๋ยอินทรีย์ #ปุ๋ยไซโต #ปุ๋ยมูลค้างคาว


4 commentaires


apzo media
apzo media
27 févr.

ApzoMedia also produces videos and podcasts that cater to different interests and preferences. Whether you prefer watching videos or listening to podcasts, ApzoMedia has something for everyone. The platform's videos cover a wide range of topics, including tech reviews, lifestyle tips, and entertainment news, while its podcasts feature interviews with industry experts and thought leaders.

J'aime

Subscribers can explore various tiers of Hulu subscription plans, each offering different features and content libraries. The Hulu activate is a gateway to unlocking the unique benefits associated with each subscription tier, providing users with a personalized and enriching streaming experience.

J'aime

tembusu Grand Showflat is a perfect choice for families. The development includes a dedicated children's play area, so kids can enjoy safe and fun outdoor activities. Additionally, there are numerous schools and educational institutions in the vicinity, making it a convenient choice for families with school-going children.

J'aime

Life is full of ups and downs, but it's how we respond to those challenges that defines us. In times of struggle, it's important to remember that we are stronger than we think. With perseverance and a positive attitude, True Wordings we can overcome any obstacle that comes our way. Believe in yourself and your abilities, and never give up on your dreams. Remember that success is not final, and failure is not fatal. It's the courage to keep going that truly counts. Each day is a new opportunity to learn, grow, and become the best version of ourselves. So keep pushing forward, stay focused on your goals, and never lose sight of the incredible potential within you.

J'aime
bottom of page