top of page

ส่วนประกอบ

วัตถุดิบทุกชนิดที่นำมาผลิตปุ๋ยไซโต เป็นวัตถุดิบที่เป็นปุ๋ยและเป็นอาหารของพืชทั้งสิ้น ไม่ใช่กากของเสียจากของเหลือใช้

ที่ไม่มีสารเติมเต็ม ทั้งเม็ดคือเนื้อปุ๋ยที่เป็นอาหารของพืชโดยผ่านกรรมวิธีและตากแห้งแล้ว มาผสมผสานกับเทคโนโลยีจากธรรมชาติ และมีนักวิชการซึ่งเป็นประธานกลุ่มที่มีประสบการณ์ด้านนี้มากกว่า 20 ปี ดูแลควบคุมคุณภาพและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ปุ๋ยไซโตจึงเป็นปุ๋ยคุณภาพสูง ปริมาณการใช้เท่าปุ๋ยเคมี ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรและเป็นปุ๋ยเพียงรายเดียวที่ได้รับเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปุ๋ยอินทรีย์ไซโต มีส่วนประกอบของ 

1. มูลค้างคาว 40% ซึ่งจะมีธาตุอาหารที่จำเป็น สำหับพืชครบทุกชนิดทั้ง

   ธาตุอาหารหลักอาหารรองและอาหารเสริมเช่น โบรอน แคลเซียม ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม ฯนฯ ทำให้พืชได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน ป้องกันการเกิดโรคขาดธาตุอาหาร โดยจะมีฟอสฟอรัสที่มากเป็นพิเศษช่วยในเรื่องการติดตาดอกได้เป็นอย่างดี 

2. มูลไก่ไข่ 40% ใช้มูลไก่ไข่ที่ผ่านกระบวนการหมักเรียบร้อยแล้ว ในมูลไก่ไข่จะมีไนโตรเจนสูงช่วยให้พืชมีใบสีเขียวมันสังเคราะห์แสงได้ดี

 

3. มูลวัว 20% ทำหน้าที่บำรุงผล ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีน้ำหนักดีอีกทั้งยังเหมาะกับพืชในช่วงขยายรากเนื่องจากบำรุงรากได้ดีอีกด้วย​

8.jpg
7.jpg
bottom of page