top of page

วิธีปลูก พริกขี้หนู


พริกขี้หนูสามารถปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิด  แต่ดินที่เหมาะ   สมที่สุดคือดินร่วนปนทราย  ที่มีการระบายน้ำได้ดี  มีความเป็นกรด   เป็นด่างของดิน 6.0 - 6.8  ปลูกได้ตลอดปี  พริกขี้หนูเป็นพืชที่ใช้    ส่วนของผลบริโภค  ในรูปของพริกสดและพริกแห้ง  และสามารถใช้   ประกอบอาหารได้หลายชนิด  มีรสเผ็ด

การเตรียมดินเพาะกล้า

ใช้จอบขุดหน้าดินลึก 15 - 20 ซม.(1 หน้าจอบ)  เตรียมทำเป็นแปลงกว้าง 1 เมตร

ผสมปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว  คลุกเคล้าดินกับปุ๋ย ให้เข้ากัน

ปรับหน้าดินให้ละเอียดและเรียบ

หว่านเมล็ดให้ทั่วแปลง

ใช้แกลบหรือฟางข้าวบางๆกลบหน้าดิน

รดน้ำให้ชุ่ม

อายุของต้นกล้าที่ควรย้ายปลูก  ประมาณ 25 - 30 วัน

การเตรียมแปลงปลูกและย้ายกล้า

ใช้จอบขุดหน้าดินลึก 15 - 20 ซม. ทำแปลงขนาดกว้าง 1 เมตร ความยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่

ผสมปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  คลุกเคล้ากับดิน

ขุดหลุมปลูกโดยใช้ระยะห่างระหว่างต้น 30 ซม.  ระหว่างแถว 70 - 80 ซม.

รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15  อัตราส่วนหลุมละ 1/2 ช้อนชา  ทับหน้าปุ๋ยเคมีด้วยปุ๋ยคอกหลุมละ 1 กะลามะพร้าว

ถอน แยกต้นกล้าลงปลูก  หลุมละ 1 ต้น

ราดน้ำตามให้ชุ่ม การดูแลรักษา

การให้ปุ๋ย  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  หรือ 13-13-21 อัตรา 1 ช้อนชาต่อต้น  ทุกๆ 15 - 20 วัน  โดยโรยห่างโคนต้น 5 ซม. และรดน้ำตามทันที

หรือจะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ  โดยใช้ปุ๋ย วิทยาศาสตร์น้อยลงได้

การให้น้ำ  ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน  อย่าให้ขาดน้ำ โดยเฉพาะช่วงแรกหลังย้ายปลูก

การพรวนดินกำจัดวัชพืช ควรพรวนดินและกำจัดวัชพืช ในระยะแรก  อย่าให้วัชพืชรบกวน จะแย่งอาหารได้ การเก็บเกี่ยว

พริกขี้หนูเป็นพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวได้หลัง ย้ายกล้าลงปลูก 60 - 90 วัน  การเก็บเกี่ยวควรเก็บทุกๆ 5 - 7 วัน โดยใช้วิธีเด็ดทีละผล  อย่าเก็บทั้งช่อ เพราะผลแต่ละช่อแก่ไม่ พร้อมกัน  พริกขี้หนูสามารถเก็บได้ยาวนานถึง 6 เดือน


ที่มา www.cyto.biz (ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยไซโต)

#ปุ๋ยอินทรีย์ #ปุ๋ยมูลค้างคาว #ปุ๋ยไซโต

Kommentare


bottom of page