top of page

ปุ๋ยไซโตได้รับเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ประจำปี 2556


อีกหนึงความภูมใจของเรา กับรางวัล OTOP ระดับ 5 ดาว ประจำปี 2556


ที่มา : www.cyto.biz (ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยไซโต)

bottom of page