ปุ๋ยไซโต อาหารพืชทางใบ

22.jpg

คุณประโยชน์

อาหารเสริมทางใบไซโตชนิดน้ำ ผสมฮอร์โมนธรรมชาติ

- พืชผักสวนครัว ผลผลิตสูง ป้องกันแมลงและเชื้อรา ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยส่วนประกอบทุกชนิดจากธรรมชาติ

- ไม้ดอก ไม้ประดับ เร่งดอก บำรุงใบ ดอกโต สีสด ติดดอกยาวนาน

- ไม้ผล ผลดก ลูกโต น้ำหนักดี รสชาดดี

- ปาล์มน้ำมัน ใช้ผสมน้ำราดคอปาล์มหรือฉีดพ่นทางใบ เร่งดอก ผลเท่าสม่ำเสมอตลอดปี ใช้ได้ทุกฤดูกาล ทั้งหน้าฝน

   หน้าแล้งและฤดูน้ำหลาก

- หน้ายาง ใช้ทาหรือฉีดพ่นหน้ายาง ทำให้หน้ายางนิ่ม เร่งน้ำยาง ป้องกันเชื้อราและหน้ายางตายนิ่ง

วิธีใช้

ใช้ร่วมกับปุ๋ยเม็ดทางดินหรือใช้เดี่ยวเฉพาะอาหารพืชทางใบก็ได้

- ปริมาณ 5 cc./ น้ำ 1 ลิตร

- หรือ 100 cc. / น้ำ 20 ลิตร

   ฉีดพ่นทุก 7-15 วัน

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลค้าคาว ปุ๋ยไซโต